wniosek o ukaranie

Ściągnij plik: wniosek_o_ukaranie.docx.
 

[nazwa miejscowości], [dzień-miesiąc-rok]

Sąd Rejonowy w [miejscowość]

[numer wydziału] Wydział Karny

[Komentarz: w uproszczeniu – właściwy jest ten sąd, który rozpoznaje sprawy z terenu, na którym popełniono wykroczenie. Niezbędne informacje o tym, który to sąd, znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zazwyczaj odpowiedni będzie II Wydział Karny, ale to także warto sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej]

Pokrzywdzony – oskarżyciel posiłkowy: imię i nazwisko, adres

Obwiniony: imię i nazwisko, adres

[Komentarz: Najbardziej problematyczne może być tu ustalenie danych obwinionego. W praktyce opisana powyżej ścieżka ma największe szanse powodzenia, jeśli dane te zostaną ustalone przez Policję w trakcie czynności wyjaśniających.]

WNIOSEK O UKARANIE

(subsydiarny)

[Komentarz: Składając wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, robisz to „zamiast” Policji lub podobnego organu – albo dlatego, że Policja nie uznała, że doszło do wykroczenia, albo dlatego, że Policja przez miesiąc od zawiadomienia nie zrobiła nic. Samo złożenie wniosku nie wiąże się z kosztami. Jednak jeśli osoba obwiniona zostanie uniewinniona przez sąd albo postępowanie przed sądem zostanie umorzone, niestety ryzykujesz poniesieniem kosztów postępowania, które mogą wynieść kilkaset złotych.]

Działając jako oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, na podstawie art. 25 §1 oraz art. 27 §2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wnoszę o ukaranie [imię i nazwisko], zamieszkałego/łej w [adres] obwinionego/ej o to, że w okresie [data] w miejscu publicznym, t.j. [lokalizacja/adres], prezentował/a drastyczne [billboardy/plakaty] przedstawiające nieprzyzwoite treści, tj. rozszarpane i zakrwawione płody ludzkie oraz napis [treść napisu], co jednocześnie skutkowało zgorszeniem w miejscu publicznym, tj. o czyn z art. 51 §1 oraz art. 141 Kodeksu wykroczeń.

UZASADNIENIE

Obwiniony w okresie [data] w miejscu publicznym, t.j. [lokalizacja/adres], prezentował/a publicznie drastyczne treści. [Opisz, w jaki sposób prezentowane są drastyczne treści. Gdzie są prezentowane, dla kogo są widoczne, jak duży jest kwestionowany przez Ciebie billboard/plakat]. Jako dowód dołączam do zawiadomienia:

1. zdjęcia ww bilbordów/banerów

2. artykuł prasowy

3. inne doniesienia medialne

[Komentarz: Poniższa argumentacja jest przykładowa; można i warto dostosować ją do konkretnej sytuacji, której dotyczy Twój wniosek o ukaranie.]

Co istotne, żadna z osób, wobec których eksponowane są omawiane zdjęcia, nie miała możliwości uniknięcia kontaktu z nimi – są one prezentowane każdemu, kto przechodzi lub przejeżdża przez [lokalizacja]. Wśród osób narażonych na zetknięcie z treściami o tak wysokim stopniu drastyczności są bez wątpienia także dzieci. Przedstawianie w przestrzeni publicznej zdjęć rozszarpanych płodów niewątpliwie stoi w sprzeczności z powszechnie przyjmowanymi normami zachowania się, które wymagają przestrzegania zasad moralności publicznej i ochrony osób wrażliwych, a zwłaszcza małoletnich, przed drastycznymi treściami. Już samo umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego rysunku wypełnia znamiona wykroczenia z art. 141 Kodeksu wykroczeń. Jak przy tym wskazał Sąd Rejonowy w Opolu w wyroku z 29 czerwca 2018 r. (sygn. II W 2184/17), wydanym w zbliżonym stanie faktycznym, dochodzi tu do naruszenia dóbr dużej liczby osób, w tym dzieci, nastolatków czy osób wrażliwych.

Należy również podkreślić, że kontakt z obrazami prezentowanymi przez obwinionego wywołał znaczny dyskomfort psychiczny, jak i uczucie niesmaku i oburzenia, zarówno u mnie osobiście, jak i innych osób, które miały z nimi kontakt. Nie może zatem ulegać wątpliwości, że prezentowanie tego typu treści stanowi także wybryk wywołujący zgorszenie w miejscu publicznym, co stanowi wykroczenie z art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń. Jak bowiem wskazał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. II W 1982/16/P): „[K]onieczna jest ochrona przestrzeni publicznej przed drastycznymi treściami głoszonymi przez żadnych ograniczeń, nawet gdyby chodziło o promowanie szczytnych idei, przy czym nie chodzi tu o ograniczanie wolności słowa i przekazu, ale o ochronę osób na takie treści narażonych, także tych najmłodszych. Gwarantowane konstytucyjnie wolność wypowiedzi i swoboda wyrażania swoich poglądów nie są wartościami nie mającymi żadnych ograniczeń – limituje je naruszanie dóbr innej osoby, w tym prawa do przestrzeni publicznej wolnej od widoków drastycznych i brutalnych”.

Zawiadomienie o popełnieniu powyższego wykroczenia zostało przekazane Policji w dniu [data]. [WARIANT A: Mimo to, w terminie miesiąca od wniesienia zawiadomienia, Policja nie powiadomiła mnie ani o złożeniu wniosku o ukaranie, ani o stwierdzeniu braku podstaw do tego.; WARIANT B: Jednak w dniu [data] Policja zawiadomiła mnie o stwierdzeniu, że w jej ocenie czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie. Nie zgadzam się z tą oceną]. W związku z tym, konieczne jest złożenie subsydiarnego wniosku o ukaranie w trybie art. 27 §2 k.p.w.

[Komentarz: Pokrzywdzony może złożyć wniosek o ukaranie tylko jeśli Policja milczy przez miesiąc od wniesienia zawiadomienia (wariant A) albo jeśli przed upływem miesiąca Policja poinformuje o odmowie złożenia wniosku o ukaranie (wariant B). Załącz do wniosku kopię swojego zawiadomienia, a w przypadku wariantu B także odpowiedź z Policji.]

[Komentarz: Kiedy złożysz wniosek o ukaranie “zamiast” Policji, otrzymasz po pewnym czasie zawiadomienie o terminie rozprawy. Pamiętaj, aby stawić się na niej. Jeśli tego nie zrobisz bez usprawiedliwienia (a niestety nie każde usprawiedliwienie będzie uznane za wystarczające), będzie to równoznaczne z odstąpieniem od wniosku, więc sąd umorzy postępowanie]

……………………………………

podpis

 

Świadkowie:

1.

2.

Załączniki:

1.

2.

3.